Lom Vševily

Návštěvní řád


Potápěčský klub Lucky Diving, z.s. - potápěčské středisko Lom Vševily
Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně života, zdraví, majetku a bezpečnosti návštěvníků a uživatelů potápěčského střediska Vševily a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován.

 1. Provozovatel:

Potápěčský klub LUCKY-DIVING, z.s.
IČ: 04466039
Mariánská 285
261 01 Příbram
e-mail: info@lom-vsevily.cz
tel.: +420 602 489 958

 1. Účel střediska:

Potápěčské středisko slouží primárně k zajištění potápěčské činnosti a výcviku potápěčů. Vodní nádrž není určena ke koupání, ani k jiným činnostem, které nesouvisí bezprostředně s potápěčskou činností.


 1. Vstup a pohyb v areálu:

Do areálu potápěčského střediska mohou vstupovat potápěči i jiné osoby. Dětem mladším patnácti let bude vstup umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Domácí zvířata mohou být do areálu vpuštěna jen s výslovným povolením provozovatele.


 1. Kapacita vodní nádrže:

Kapacita vodní nádrže činí max. 10 současně se potápějících osob.


 1. Oprávnění provozovatele:

Provozovatel potápěčského střediska je oprávněn:

 1. určit výši poplatků spojených s užitím a provozem potápěčského střediska a tyto poplatky vybírat,
 2. určit provozní dobu Lomu Vševily,
 3. kontrolovat dodržování návštěvního řádu,
 4. kontrolovat potápěčské nebo jiné identifikační průkazy,
 5. udílet návštěvníkům závazné pokyny týkající se provozu střediska,
 6. vykázat osobu z prostoru potápěčského střediska i bez navrácení poplatků v případě závažného porušení návštěvního řádu nebo nedodržení pokynů provozovatele střediska.

 1. Povinnosti návštěvníků:

Všichni návštěvníci potápěčského střediska, včetně potápěčů, jsou povinni:

 1. zachovávat čistotu všech míst a zařízení potápěčského střediska,
 2. zdržet se jakéhokoli poškozování zařízení potápěčského střediska, jakož i flóry, fauny a potápěčských artefaktů,
 3. zaplatit poplatek dle ceníku,
 4. dodržovat provozní dobu,
 5. bezodkladně upozornit provozovatele na nehodu, zranění či jiné nebezpečí,
 6. zdržet se činností uvedených v bodě 7, jakož i všech dalších činností způsobilých poškodit či ohrozit život, zdraví či majetek ostatních návštěvníků, provozovatele a jiných osob, nebo jinak narušit chod střediska,
 7. řídit se pokyny provozovatelů střediska.

 1. Zakázané činnosti:

V prostoru potápěčského střediska je zakázáno:

 1. kouřit mimo vyhrazené prostory,
 2. rozdělávat oheň nebo grilovat mimo vyhrazené prostory,
 3. lovit ryby, jiné vodní živočichy a vodní ptactvo,
 4. volat o pomoc bez zjevné příčiny,
 5. chovat se způsobem, který narušuje bezpečnost, pořádek a klid ostatních návštěvníků,
 6. vodit do areálu psy nebo jiná domácí zvířata bez výslovného povolení provozovatele,
 7. umožnit domácím zvířatům přístup do vodní nádrže.

 1. Osoba potápěče:

Potápěčem může být pouze osoba:

 1. starší 15 let,
 2. zdravotně způsobilá,
 3. která je držitelem platné licence potápěče s příslušnou kvalifikací, ledaže se jedná o výcvik osoby bez licence za účasti kvalifikovaného instruktora a zároveň došlo k podepsání "Prohlášení o zdravotním stavu a o předpokladu rizika při sportovním potápění a převzetí odpovědnosti za výcvik." Výše uvedené prohlášení musí být v případě nezletilé osoby podepsáno také jejím zákonným zástupcem.

 1. Povinnosti potápěče:

Potápěč je kromě povinností stanovených v bodě 6 povinen:

 1. prokázat se platným potápěčským průkazem uznávané potápěčské organizace či jiným podobným identifikačním průkazem,
 2. podepsat před vstupem do vody "Prohlášení o zdravotním stavu a předpokladu rizika při sportovním potápění",
 3. dodržovat pravidla kapacity potápěčského střediska,
 4. dodržovat bezpečností předpisy a zásady bezpečného potápění.

 1. Zákaz potápění:

Je přísně zakázáno potápět se:

 1. samostatně,
 2. pokud tak určí na základě mimořádné události provozovatel střediska,
 3. pod vlivem alkoholu či drog, nebo pokud to momentální zdravotní stav z jiných důvodů vylučuje,
 1. v rozporu s obecně známými a uznávanými standardy pro rekreační potápění, zejména pak pravidly stanovenými mezinárodními potápěčskými asociacemi (např. NAUI, CMAS, IANTD a další), které se každý potápěč v potápěčském středisku Vševily zavazuje dodržovat.


 1. Sankce:

Vstupem do areálu Lom Vševily každá osoba souhlasí a bere na vědomí, že porušení povinností stanovených tímto návštěvním řádem zakládá jeho povinnost zaplatit smluvní pokutu, a to:

 1. za neoprávněný vstup do areálu Lom Vševily se stanoví pokuta ve výši 5.000,- Kč
 2. za rozdělávání ohně bez souhlasu provozovatele pokuta ve výši 5.000,- Kč
 3. za lov ryb nebo jiných vodních živočichů či ptactva ve výši 50.000,- Kč
 4. za znečištění vody či prostřední areálu pokutu ve výši 5.000,Kč
 5. za jiné porušení tohoto řádu pokutu ve výši 5.000,- Kč

Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy provozovatele, a to neprodleně způsobem určeným ve výzvě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody ve výši přesahující svou výši smluvní pokuty. Smluvní pokuty jsou stanoveny za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené tímto řádem a je možné je ukládat opakovaně.
Ve Vševilech dne 10.11.2015
Potápěčský klub LUCKY-DIVING, z.s.